พันธุ์ปลา

* ปลาบึก  Mekong Giant Catfish 
*  ปลาสวาย  Pangasiidae 
*  ปลากด  Channel catfish 
*  ปลากระโห้   Siamese giant carp 
*  ปลาจีน  Chinese fish 
*  ปลาช่อน  Common snakehead 
*  ปลาทับทิม  Nile Tilapia
*  ปลาเทโพ  Pangasius larnaudii 
*  ปลาแรด  Giant gourami 
*  ปลาไน  Carp 
*  ปลานิล  Nilotica 
*  ปลานวลจันทร์  Cirrhinus microlepis 
*  ปลายี่สก Jullien's golden carp
 

Visitors: 89,423